Obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 

 

Dôležité informácie ohľadom vybavovania objednávok si prosím prečítajte kliknutím sem. Ďakujeme

 
 
 
Úvod > Obchodné podmienky
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Crafty.sk

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim:

sídlo:
Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk
Volgogradská 4796/90
080 07 Prešov
Slovenská republika

Výdajný sklad:
Priemyselné Centrum Prešov
Budovateľská 38 (miestnosť 47)
080 01 Prešov

IČO: 43 072 160
DIČ: 1074677879
IČ DPH: SK1074677879
(ďalej len prevádzkovateľ),

uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.crafty.sk
(ďalej len obchod)

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom portálu www.crafty.sk.
3. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácii objednávky.
2. Minimálna hodnota objednávky pre maloobchod nie je stanovená. Minimálna hodnota objednávky pre registrovaných veľkoobchodných zákazníkov je 50 EUR s DPH.
3. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zúčastnené strany.
4. Kupujúci môže zrušiť objednávku bezprostredne po jej odoslaní, pred jej kompletizáciou.
5. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru na adresu dodania kupujúcemu.
6. Faktúra (daňový doklad) bude odoslaná na email zadaný v objednávkovom formulári. Všetky údaje potrebné k realizácii platby budú oznámené emailom až po skompletizovaní objednávky. Neuhradenie faktúry je považované za porušenie obchodných podmienok.
7. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi
bez závad, nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom balení s dokladmi, ktoré kupujúci obdržal, na vlastné náklady. Súčasťou zásielky musí byť vyplnený formulár - Formulár na odstúpenie od zmluvy a doručený na adresu uvedenú formulári alebo emailom.
8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar (nie na dobierku) a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 dní odo dňa doručenia tovaru prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze spôsobom, aký bol zvolený kupujúcim v objednávkovom formulári.
9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dodať len reálne dostupné množstvá kupujúcim objednaných položiek. O takejto situácii bude kupujúci informovaný.

III. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska spoločnosť REMAX, alebo Zásielkovňa), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim.
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
4. Prevádzkovateľ objednávku vybaví a odošle objednaný tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe (štandardne do nasledujúceho pracovného dňa) po prijatí elektronickej objednávky. Doba na vybavenie objednávky a odoslanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, obvykle v predvianočnom období (September-December) do 3 pracovných dní, veľkoobchodné objednávky sú vybavované do 5 pracovných dní. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
6. Kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzne objednaný tovar.
V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom pokuse o doručenie a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
7. Predajca si vyhradzuje právo zmeny spôsobu doručenia zásielky, ak povaha objednaných produktov nezodpovedá požiadavkám prepravcu.
8. Zásielky zasielané službou Zásielkovňa musia spĺňať tieto parametre: váha do 5kg, súčet 3 strán balíka nesmie prekročiť 120cm.
9. Zásielky zasielané kuriérskou spoločnosťou REMAX – bez obmedzenia

IV. Kúpna cena a možnosti platby

1. Všetky ceny uvedené na www.crafty.sk sú vrátane DPH a sú platné pre moment v čase odoslania objednávky.
2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku) prípadne v termíne uvedenom na faktúre (pri platbe vopred), pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred bez udania dôvodu, obvykle v prípadoch kedy náklady na doručenie prevyšujú sumu objednaných položiek.
4. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
5. Možnosti platby u prevádzkovateľa: pri prevzatí zásielky u kuriéra; platobnou kartou cez internetový obchod www.crafty.sk; prevodom na účet
6. Cena akciových produktov je stanovená a vzťahuje sa len na dostupný počet na sklade. V prípade objednávky väčšieho počtu kusov, ako je reálne dostupný sa akciová cena na ďalšie kusy (ktoré doobjednáme) nevzťahuje.
7. Na platby kartou online používame platobný systém CARDPAY, ktorý prevádzkuje Tatra Banka, a.s.

8. Platbu realizujte až po obdržaní emailu, v ktorom budú všetky potrebné údaje k realizovaniu platby - Variabilný symbol. Variabilným symbolom je vždy číslo faktúry, nie číslo objednávky.

V. Záruka, reklamácie, doklady

1. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú spolu s tovarom, to znamená: Faktúru - daňový doklad, Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje). Faktúru dostane kupujúci emailom, prípadne si ju môže vytlačiť prihlásením sa do svojhu účtu. Tlačenú papierovú formu faktúry Vám zašleme len na vyžiadanie. Uveďte to prosím v poznámke k objednávke.
2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov odo dňa predaja.
3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zaobchádzaním (nie v súlade s návodom na použitie), neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou (ak ju tovar má), elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
5. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho na kontaktnom telefónnom čísle, alebo kontaktnej emailovej adrese o prípadnom poškodení objednaného tovaru treťou stranou (prepravcom) bezodkladne a je povinný (v prípade nárokovania si náhradu škody) spísať s kuriérom záznam o škode, ktorý doloží predajcovi pri reklamácii. Bez spísaného záznamu o škode podpísaným kuriérom reklamácia nebude uznaná za opodstatnenú.
6. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.
7. Reklamácie tovaru, ktorý bol poškodený pri preprave môžeme uznať len po doložení ZÁZNAMU O ŠKODE, ktorý spíšete s doručujúcim kuriérom. Každá zásielka prepravovaná kuriérskou spoločnosťou je poistená, preto vo VLASTNOM záujme obsah zasielky prekontrolujte ešte pred kuriérom, či je všetko v poriadku. Reklámacie bez spísaného záznamu o škode nebudeme môcť uznať.
8. Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie tovaru pri preprave farieb, lakov, pást a iných produktov, ktoré sú náchylné na zamrznutie. Takto poškodený tovar nemožno reklamovať ani domáhať sa náhrady, resp. refundácie.
9. Orgán dohľadu: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 051/ 7721 597

VI. Poštovné a balné

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť formu prepravy pri objednávke tovaru, ktorý aj napriek svojej hmotnosti nespĺňa podmienky zvolenej formy prepravy, alebo váhovo po zabalení spadá do vyššej cenovej kategórie prepravcu.
2. Poštovné sa riadi zmluvnými cenami kuriérskej spoločnosti REMAX a zmluvnými cenami spoločnoti Zásielkovňa, s.r.o. 
3. Prepravné náklady zdarma majú len maloobchodní zákazníci, ktorých objednávka dosiahla po všetkých zľavách sumu € 50,00. Zákazníci, ktorí si zvolia platbu pri doručení (dobierka) majú doručenie zdarma s príplatkom 0,90 EUR za dobierku.

4. Doručenie zdarma sa nevzťahuje na veľkoobchod a nákup viac ako 10kg sádry, keramického prášku, hrnčiarskej hliny, hobby betónu a bude dokalkulované po odoslaní objednávky, aj napriek tomu, že systém v košíku pred odoslanám objednávky poštovné nezaráta.
5. Cena za poštovné, balné a doplnkové služby (dobierka) bude zobrazená v košíku pri objednávaní kupujúcim na základe hmotnosti realizovanej objednávky.

VII. Zákon č. 18/2018 Z.Z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne: a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami, b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail., c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne, d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,  e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom, f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona, g) právo na prenosnosť osobných údajov,  h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, pri riešení reklamácií, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite zmažeme.

2. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z. 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk uvedeným v internetovej objednávke, ktoré som poskytla vyššie uvedenému prevádkovateľovi prostredníctvom internetovej stránky www.crafty.sk. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám ako sú kuriérske spoločnosti na účely doručenia a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 10 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované. Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov.

3. Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

VIIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a ceny platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v momente odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v momente odoslania elektronickej objednávky. Kópiu obchodných podmienok dostane kupujúci s potvrdenkou o zrealizovaní objednávky.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.
5. Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na crafty.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie.

Tieto obchodné podmienky vstúpili do platnosti 01.03.2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia